Chiang Yomei

Heart Sutra

Heart Sutra (2015) 162cm x 30cm x 5
Heart Sutra (2015) 162cm x 30cm x 5
Heart Sutra A (2015) 162cm x 30cm
Heart Sutra A (2015) 162cm x 30cm
Heart Sutra B (2015) 162cm x 30cm
Heart Sutra B (2015) 162cm x 30cm
Heart Sutra C (2015) 162cm x 30cm
Heart Sutra C (2015) 162cm x 30cm
Heart Sutra D (2015) 162cm x 30cm
Heart Sutra D (2015) 162cm x 30cm
Heart Sutra E (2015) 162cm x 30cm
Heart Sutra E (2015) 162cm x 30cm